ภาวะเสี่ยงตายของกระต่ายเด็กจากโรคทางเดินอาหาร ตอนที่ 1 กลุ่มโรคที่เกิดจากอาหาร (Diet-Related Diseases)

 เรื่อง ภาวะเสี่ยงตายของกระต่ายเด็กจากโรคทางเดินอาหาร

ตอนที่ 1 กลุ่มโรคที่เกิดจากอาหาร (Diet-Related Diseases)

โดย ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล

วารสารคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

(Exotic Pets and Ornamental Fish Clinic: www.epofclinic.com)

 

เป็นโรคที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลก รวมทั้งในประเทศ