ประโยชน์ของการใช้โปรไบโอติกส์ในกระต่าย

 ประโยชน์ของการใช้โปรไบโอติกส์ในกระต่าย🐰💕

โดย ผศ.น.สพ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล (หมอแก้ว)

โปรไบโอติกส์ (Probiotics) หมายถึงการใช้จุลชีพเพื่อเป็นสารเสริม โดยนำมาใช้ในรูปแบบผสมกับอาหารสัตว์หรือให้กินโดยตรง จุลชีพที่เป็นสารเสริมเหล่านี้อาจจะมีทั้งที่พบในทางเดินอาหารสัตว์อยู่แล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์ และที่ไม่มีแต่ได้จากการเพาะเลี้ยงมาจากสัตว์ชนิดอื่นแต่ให้ประโยชน์ร่วมกันได้ จุลชีพเหล่านี้จะเจริญเติบโต ไปช่วยในย่อยโดยช่วยผลิตเอนไซม์หรือน้ำย่อย หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อาหารทำให้อัตราการเจริญเติบโตสมบูรณ์หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันที่ดี และยังทำหน้าที่ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคให้อยู่ในภาวะสมดุล ทั้งในการช่วยจับกิน การส่งสัญญาณไปยังระบบภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร โดยอาศัยสารสื่อจากเดนไดรติกเซลล์ (dendritic cells) และการสร้างสภาพแวดล้อมในระบบทางเดินอาหารให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจุลชีพที่ดี

จุลชีพที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ Lactobacillus spp., Streptococcus faecium, Bacillus subtilis, Bifidobacterium spp., Lactococcus spp., Pediococcus spp., และยังมีจุลชีพที่มีการทำการศึกษาวิจัยและให้ผลประโยชน์ในทางที่ดีขึ้นออกมาอีกเป็นจำนวนไม่น้อย การนำจุลชีพเหล่านี้จะให้ผลของแต่ละตัวต่างกันไป ตัวอย่างชนิดที่พบในอาหารสัตว์และของคนจำนวนมาก คือ Lactobacillus จะมีความทนทานต่อสภาพของกรดในทางเดินอาหารเป็นอย่างดี จึงสามารถรอดชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโต ทำหน้าที่เกาะที่ผนังของทางเดินอาหารและยับยั้งการจับเกาะของเชื้อก่อโรค เช่น E. coli และการกินจุลชีพชนิดนี้พบว่ามีผลต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้ระดับของ IgG เพิ่มขึ้น ในกลุ่มยีสต์นิยมใช้มากที่สุดคือ Saccharomyces cerevisiae การใช้ในม้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ไนโตรเจนสูงขึ้น และพบว่าได้ผลเช่นเดียวกันในสัตว์กินพืชอื่นๆ รวมทั้งกระต่ายที่มีการใช้กระเพาะหมัก (cecal fermentation)

การใช้โปรไบโอติกส์จากจุลชีพชนิดใดชนิดหนึ่งลำพังนั้นอาจจะยังไม่สามารถให้ผลหรือประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แต่การนำไปรวมและใช้ประโยชน์ร่วมกันคือสิ่งที่ได้การแนะนำจากงานวิจัยต่าง ๆ ในไทยจะมีโปรไบโอติกส์สำหรับกระต่าย ชื่อ “บันนี่เอนไซม์” ของบริษัท Randolph Animal Healthcare สามารถนำไปใช้ได้ดีในกระต่ายทั้งในตัวปกติและที่ต้องการการบำบัด และมีจุลชีพที่สำคัญทั้งหมดจำนวน 7 ชนิด ได้แก่ Yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) และ Probiotics (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus, Streptococcus faecium, Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis) ซึ่งถือว่ามีความสมบูรณ์

และในอาหารแรนดอล์ฟทุกชนิดมีการเสริมโปรไบโอติกส์ที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน 💕